ലഭ്യമായ ഫോർമാറ്റുകൾ ദ ഗോഡ്‌ഫാദർ സുരക്ഷിത സ്കാൻ ചെയ്തു : 06/19/2024 കാവൽ എച്ച്ഡി ഡൗൺലോഡ് എച്ച്ഡി

ദ ഗോഡ്‌ഫാദർ (1972)

116 കാഴ്‌ചകൾ
86.9%
ഒരു സാങ്കൽപ്പിക മാഫിയകുടുംബമായ കോർലിയോൺ കുടുംബത്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ ചലചിത്രം പറയുന്നത്. ഇറ്റാലിയൻ-അമേരിക്കൻ ആണ് ഇവർ. 1945 മുതൽ 1955 വരെയുള്ള ഒരു ദശകം ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
പ്രവർത്തനസമയം: 175 മിനിറ്റ്
ഭാഷ: English, Italiano, Latin
സ്റ്റുഡിയോ: , ,
രാജ്യം:

സമാനമാണ് സിനിമകൾ